הדף מאובטח
 

תשלום לפנסיה בהיעדרות עקב תאונת עבודה

 תשלום לפנסיה בהיעדרות עקב תאונת עבודה

באשר לחבות הפנסיונית החלה על מעסיק בגין עובד שנפגע בתאונת עבודה, ומקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי-

1. העדר עובד ממקום העבודה עקב "אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע ,על פי מימלאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי", מזכה בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה התשל"ו-1976 ( "החוק").

2. בסעיף 7 לחוק נקבע ,כי דין דמי מחלה כדין שכר עבודה לכל דבר ועניין. לפיכך, המעסיק מחוייב להעביר בגין עובד תשלומים להסדרי ביטוח פנסיוני גם מדמי מחלה המשולמים לעובד.

3. ואולם, לפי סעיף 11 לחוק, תשלומים שעובד זכאי לקבל מכח חיקוק בעד תקופת אי כושר עבודה מטעמי בריאות- למעט גימלת נכות כללית ופיצויים מכח פקודת הניזקין (ניסוח חדש)- שוללים את זכות העובד לקבלת דמי מחלה.

4. מאחר והתשלומים המשולמים לעובד ישירות מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה (דמי פגיעה בחודשים הראשונים וגימלת נכי תאונות עבודה בהמשך), הם תשלומים המשולמים מכח חיקוק חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה- 1995 ,אין הם מסווגים בהתאם לסעיף 11 לחוק, כדמי מחלה וממילא גם אין הם שכר עבודה.

5. הנה כי כן , התשלומים שמקבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה , אינם בבחינת שכר עבודה והמעסיק אינו מחוייב להעביר בגינם תשלומים להסדרי ביטוח פנסיוני.
רוצה שנתקשר אליך?
רוצה לכתוב לנו?
לחץ כאן ליצירת קשר
כל הזכויות שמורות © דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) בע"מ          Spec: IT Solutions | Interface Design: UXpert | Graphics: Hila Design | Development: DIS